Division of Information Design

Focus:

Informationsdesign vid Mälardalens högskola är sedan 1998 ett kandidatprogram med de tre inriktningarna Informativ illustration, Rumslig gestaltning och Textdesign. Utbildningen startade med programmet Teknisk illustratör (idag Informativ illustration). Därefter utvecklades textsidan med programmet Teknisk redaktör (idag Textdesign) och 1997 startade utbildningen Informationsscenografi (idag Rumslig gestaltning). En tredjedel av de kurser som ingår i de tre programinriktningarna utgörs av gemensamma kärnkurser som Introduktion till informationsdesign, Kommunikation och media (från HT13 Planerad kommunikation), Kognitiva processer, Retorik och berättarteknik, Informationsdesign i praktiken, Vetenskap och design, Forskningsprocesser och Examensarbetskursen.

Informationsdesign är gestaltad information där vi betraktar bild, rum och text som material till informationsartefakter, vilka formges utifrån en avsedd målgrupp och kontext. Informationsdesign arbetar med bild, text och rum i samverkan eller var och en för sig. Forskningsbasen i utbildningen utgörs av den etablerade forskningsinriktningen Innovation och produktrealisering (IPR) och då särskilt fokusgruppen Design och visualisering.

Informationsdesign handlar om att utforma samt att säkerställa och prövakvaliteten på det som ska kommuniceras. Information kan betraktas på olika sätt, som en entitet och därmed något statiskt vars innebörd är entydigt för en specifikmålgrupp. Eller som ett verktyg eller redskap för att föra fram ett budskap. En konsekvens av det senare är att synsättet är att information är föränderligt över tid och att innebörden påverkas av såväl kontext som av de individer den riktar sig till. Informationsdesign tar hänsyn till individens förutsättningar för att ta del av det som ska kommuniceras. Uppgiften för Informationsdesign är att gestalta information i bild, rum och/eller text så att den fungerar som ett redskap eller verktyg för att väcka uppmärksamhet och underlätta förmänniskor att till sig innebörden av information. Informationsdesign som akademiskt ämne är något som studenter, lärare och forskare i ämnet gör.

Informationsdesign utgår från Human Centred Design vilket innebär att hänsyn tas till människors olika förutsättningar men även till aspekter som genus, etnicitet, klass, ålder eller eventuella funktionsnedsättning. Det innebär att man bör gestalta information med avseende på människors olika möjligheter att till sig och intresse för information i vare sig det gäller yrkeslivet, hemmet eller offentliga miljöer. Det är i mötet mellan individiden och den aktuella informationen som den blir meningsfull.

Den stora utmaningen för Informationsdesign är att kunna anpassa bild, rum och text, samt interaktionen mellan dessa så att förutsättningar skapas för individer att ta del av innehållet som exempelvis angelägen samhällsinformation. Eller att via informationsdesigns artefakter i form av visuella gestaltningar som bild och rum samt text skapa miljöer som stödjer arbetsprocesser på olika typer av arbetsplatser. Att skapa instruktioner som underlättar för användare av olika produkter eller utforma användargränssnitt så att det förenklar navigationen på internet.


 

In English:

Information Design at Mälardalen University has been a candidate programme since 1998, comprising the three specialisations Informative Illustration, Spatial Representation and Textual Design. The study programme began with the programme Technology illustrator (today Informative Ilustration). Then the textual aspect was developed in the programme Technology Editor (today Textual Design) and in 1997 the programme Information Scenography was started (today Spatial Design). A third of the courses that are part of the three programme specialisations constitute common basic courses such as Introduction to Information Design, Communication and the Media (from the autumn semester 2013 Planned Communication), Cognitive Processes, Rhetorics and Narrative Techniques, Information Design in Practice, Science and Design, Research Processes and the Degree Project course.

Information Design is information through representation where we see images, spaces and texts as material for information artefacts, designed in relation to a target audience and a specific context. Information Design considers image, text and space as related or separately. The research basis for the study programme is the established research specialisation Innovation and Product Realisation (IPR), particularly the focus group Design and Visualisation.

Information Design is about designing content for communication, as well as safeguarding and examining the quality of it. Information can be understood in different ways; as an entity and thus as something static which has a meaning that is obvious to a certain target audience; or as a tool or apparatus for sending a message. A consequence of the latter view is that it posits information as changeable over time and as something that is impacted both by the context and by the individuals to whom it is addressed. Information Design takes into account each individual’s chance to understand the communicated content. The task for Information Design is to represent information in images, spaces, and/or texts in such a way that it functions as a tool or an apparatus for attracting attention and enabling people to understand the meaning of the information. Information Design as an academic subject is performed by students, teachers, and researchers within the subject.

Information Design starts out from Human-Centred Design which means that it takes into account people’s different conditions and also aspects such as gender, ethnicity, class, age, and disability. This means that information should be represented in relation to different people’s differing interest in and chances to understand information in the workplace, at home, or in the public space. It is encounters between individuals and information that make the latter meaningful.

The main challenge for Information Design is to adapt images, spaces and texts, as well as the interaction between them, in such a way that conditions are created for individuals to understand the content, for instance in the case of important community information; or to use the artefacts of Information Design to create environments that support work processes in different types of workplaces through images and spaces as well as texts; or to formulate instructions that will help users of various products; or to design user interfaces which facilitate Internet navigation.


Research

Our research starts out from the needs of individuals (so-called Human-centered Design) and comprises the analysis and interpretation of representations in the form of images, spaces and texts. 

Design research is closely related to practice and requires researchers to be able to turn theory into practice, and vice versa. This work is done both individually and in teams.

Research in information design is not only focused on actual products. Our focus on design and communication processes, and the ensuing perceptual and cognitive processes, is equally important. For example, we are interested in the ways in which individuals understand and perceive information, how they communicate inside an organisation or with society at large.

 In our group, research is being done on the way in which the room or place can support various processes in an organisation, and how rooms and spatial arrangements affect the experiences and understanding of individuals.

 Other ongoing areas of research are visual communication, design processes, and the visualisation of information and information technology.

Project TitleStatus
MITC - Mälardalen Industrial Technology Center active
Normmedvetna Rum active
Organizing Experience Feedback Loops for Production Innovation (FeedInn) active
Participatory theatre in the design of public services -network active
Bildinstruktioner inom monteringsindustrin finished
Blandat lärande i innovationsforskning (Blended Learning in Innovation Research) finished
Communicating Contemporaries and Connections. To interpret and communicate cultural heritage in transnational times finished
Den intelligenta verktygstavlan finished
Development of the master program Innovation & Design finished
Engineering innovation factory finished
Follow-up research at Research School Innofacture finished
Gestaltning av Bergslagen finished
IDEA - InterDisciplinary Education Agenda finished
Increased collaboration - Stärkt samverkan finished
Interactive Invitations. Evaluation of Techniques and Processes in an Exhibition Context finished
KLOSS - Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan finished
Konst som kommunikation - fallstudie från projekt Konstpaus finished
Language in Use finished
Language, Lean, and Assemby Manuals finished
Mobilguidning finished
Normkritiskt Utställningslaboratorium / Normcritical Exhibition Lab finished
PIN-C (Participatory Innovation Conference) 2018 finished
Rumslig gestaltning i tillverkningsindustri finished
Safeway2school finished
SONOTOPIA finished
Taktil navigering finished
Tangible and Ambient Interaction for Process Automation finished
Turning Point Bergslagen. Narrative and communicative aspects of Socio economical Processes finished
Visualisering inom produktrealisering on-hold

Marcus Bjelkemyr, Lecturer

Email: marcus.bjelkemyr@mdh.se
Room: L328
Phone: +46 (0)16 15 3624