You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)

  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)

  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required

  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Enhancing the process of environmental improvement in manufacturing industry

Authors:

Karin Höckerdal

Publication Type:

Licentiate Thesis

Publisher:

Mälardalen University


Abstract

To enable competitive industrial production, it is crucial to understand how to design and operate competitive production systems. Today, much operations management research focuses on the environmental dimension of sustainable manufacturing. Even though the environmental impact of industrial and commercial activities has become more vivid and severe, evidence points to a slow diffusion of industry-led ideas and actions for improving the environmental performance. It seems as if the manufacturing industry is still in the beginning of the process towards designing and operating environmentally benign production systems. However, increasing raw material and energy prices as well as potential penalties for lacking compliance provide cost related incentives for manufacturing companies to reduce their environmental impacts. Since production typically determines several environmental impacts such as exploitation of resources, contamination of soil, water and air, generation and emission of greenhouse gases etc., an important opportunity to reduce the environmental impact is found within a company’s production activities. In this, environmental issues can be viewed as either constraints or opportunities for competition. Companies can choose to adopt different positions ranging on a continuum from re-active behaviour, merely complying with environmental laws and regulations, to pro-active positions where competitive advantages are sought for. Either way, the increased environmental concern requires manufacturing companies to develop strategies, technologies and practices that will reduce the environmental impact from production.This research focuses on the process of environmental improvement applied by companies within the manufacturing industry and aims to explore the current state as well as develop support for enhancing this process. By collecting and analysing the empirical and theoretical findings, common barriers facing the companies in their strive to reduce the environmental impact from production as well as enabling factors, supporting the progress towards increased environmental performance have been identified. Based on an analysis of the current state one example of a link of challenges impeding the process of environmental improvement has been identified. The identified link of causes and effects shows a path towards a reactive improvement approach when dealing with environmental issues in production. In order to reach a more proactive state this link had to be broken. A general pattern describing the stages from a reactive to a proactive approach was identified, indicating that an increased understanding of and commitment to environmental issues were crucial parameters in order to succeed. Based on the findings, a number of requirements for enhancing the process of environmental improvement in production were derived. It was concluded that developing a support in terms of an improvement process was one way of improving the current state. Using an existing visual structure as a baseline a process for Green Performance Mapping was developed in cooperation with the studied companies. Ultimately, the suggested process was evaluated against the stated requirements and suggested as a support for enhancing the process of environmental improvement in production within the manufacturing industry, thereby contributing to reducing the environmental impact from production.Abstract(sv) : Den senaste tidens debatt kring hållbarhet och miljö har gjort att många företag fått upp ögonen för att omsorg om miljön har blivit allt viktigare för kunden. Fokus som tidigare legat på att reagera på lagar och förordningar har ändrats till en insikt att ett framgångsrikt miljöarbete även kan generera konkurrensfördelar. Miljöarbetet kan generera värde till verksamheten genom ökad kundnytta samtidigt som även direkta kostnadsbesparingar kan uppnås genom att skapa resurseffektiva processer. Ur ett svenskt perspektiv har processindustrin legat i framkant framförallt gällande energieffektivisering, medan fordonsindustrin haft fokus på att förbättra produktens miljöprestanda under användarfasen (främst genom bränslesnålare motorer). Forskningen som presenteras i denna licentiatuppsats tar dock ett lite annorlunda perspektiv och tittar djupare på hur fordonsbranschen arbetar med miljöförbättringar i sina produktionssystem.En explorativ studie av tre ledande företag har genomförts. Flertalet faktorer som hindrar företagen från att uppnå ett effektivt miljöarbete kan identifieras. Exempelvis är ofta endast ett begränsat antal medarbetare är inkluderade i miljöarbete, miljöarbete uppfattas som komplext, fokus är många gånger på andra faktorer såsom kostnad och kvalitet. Slutligen anses det existerande miljöledningssystemet (ISO 14001) inte ge tillräckligt stöd för ett effektivt förbättringsarbete. En analys visar att risken är stor att dessa faktorer leder till ett reaktivt förhållningssätt till miljöarbete, där förbättringar främst genomförs när problem redan uppstått. Även faktorer som underlättar miljöarbete kan identifieras. Exempel på dessa är att en viss integration av miljöarbete i befintlig produktionsfilosofi (lean-produktion) gjorts, att miljöexperter finns att tillgå inom företaget och initiativ såsom att utbildning av miljöambassadörer i linjeorganisationen påbörjats. Genom att fortsätta i denna riktning kan liknande initiativ bidra till att uppnå ett proaktivt förhållningssätt. Som ett led i detta menar författaren att ökad delaktighet, där alla medarbetare kan bidra i arbetet med miljöförbättringar, är en viktig del. För att uppnå ett proaktivt förhållningssätt är en ökad miljömedvetenhet och även förståelse för hur var och en kan bidra till miljöarbetet viktiga steg på vägen.För att skapa en effektivare process för miljöarbete inom fordonsindustrin bör processen baseras på principerna för lean-produktion, harmonisera med ISO 14001, bidra till ett proaktivt förhållningssätt, erbjuda en strukturerad process och slutligen möjliggöra bedömande av produktionssystemets miljöprestanda. Med dessa kriterier som grund har ett stöd för effektivt miljöarbete ur ett produktionsperspektiv tagits fram Den kallas Green Performance Mapping och består av fem steg; förberedelse, identifiering av miljöaspekter, prioritering, beslut om åtgärder, implementering och till sist utvärdering av resultatet. Genom att involvera samtliga aktörer i produktionsorganisationen i miljöarbetet bidrar Green Performance Mapping till ett proaktivt miljöarbete, något som i sin tur ligger till grund för att minska produktionssystemets miljöpåverkan.

Bibtex

@misc{Hockerdal3386,
author = {Karin H{\"o}ckerdal},
title = {Enhancing the process of environmental improvement in manufacturing industry},
isbn = {978-91-7485-072-7},
year = {2012},
publisher = {M{\"a}lardalen University},
url = {http://www.ipr.mdu.se/publications/3386-}
}