Lina Stenmark, Doctoral student (not working at IDT anymore)


Lina Stenmark is a PhD student within the area of entrepreneurship and regional development. Her research deals with regional development in theory and practice. The main focus is on what the logic behind interventions for regional development is and how that logic can be handled by the policy performers. Lina is especially interested in interventions promoting entrepreneurship among women.

Swe: Lina Stenmark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är nu doktorand inom ämnesområdet entreprenörskap och regional utveckling vid Mälardalens Högskola. Hon intresserar sig särskilt för policyfrågor. För offentliga-, privata- och ideella organisationers arbete för att skapa förutsättningar för företagsamhet i bred bemärkelse. Linas forskning har rönt stor uppmärksamhet. Särskilt hennes studie om branschfördelningen mellan mäns och kvinnors företagande. Också den rapport från Tillväxtverket om kvinnors ägande som Lina medverkat i har varit mycket uppskattad. Lina är också en uppskattad föredragshållare med uppdrag både inom akademin, hos myndigheter och andra organisationer. Hon har tilldelats en rad utmärkelser och stipendier. Senast mottog hon IdéLabs forskarpris 2009 för bästa forskaridé. Därutöver har hon bland annat tilldelats, Kraftska Sällskapets stipendium och Nuteks pris för bästa entreprenörskapsuppsats. Hon har också tilldelats stipendier för några av de studieresor hon gjort. Bland annat en termin vid Indian Insitute of Management Bangalore, en termin vid National University of Singapore och en kortare vistelse för att studera affärsskapande i Kina.

Linas avhandlingsprojekt handlar om att lyfta fram logiken bakom svensk utvecklingspolitik. Vad de underliggande antaganden egentligen är,vad man tänker sig skall ske, varför man vill uppnå detta och vilka det är som avses bidra till utvecklingen. För att förstå detta blir grundläggande dokument som propositioner och utredningar viktiga. I fokus står en specifik utvecklingspolitisk insats; resurscentrum för kvinnor. Insatsen studeras dels genom analyser av avsikten i policydokument och dels genom dess genomförande. Avhandlingen ger därigenom en bild av utvecklingspolitiken i policy och praktik. Forskningen bedrivs med en interaktiv ansats där ett nära samspel mellan forskare och praktiker är centralt. Att bidra till att skapa mötesplatser mellan dessa ofta skilda värdar utgör en viktig aspekt. Vikten av ett mer jämlikt förhållande mellan praktiker och forskare betonas. En viktig ambition med avhandlingen är också att genom ett synliggörande av underliggande antaganden och deras konsekvenser möjliggöra ett mer medvetet förhållningssätt. Tanken är att avhandlingen därigenom skall kunna bidra till fördjupad förståelse och i förlängningen därmed också möjliggöra förändring. Det både i policy och praktik. Inte bara i det stora och övergripande utan minst lika mycket i det lilla, lokala och verksamhetsnära.