You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)

  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)

  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required

  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Säkerhetsvärdering av organisationsförändringar vid storskalig kärnteknisk verksamhet: Problem, utmaningar och förslag på lösning

Authors:


Publication Type:

Doctoral Thesis

Publisher:

Mälardalen University


Abstract

This study addresses safety issues related to organizational change within safety critical operations, focusing on large-scale nuclear technology operations.Failures in safety critical operations can lead to unacceptable consequences for both man and environment. Given this, a decreased safety level due to organizational change is undesirable. It is, however, estimated that about 75 % of all general organizational changes fail to achieve the goals that are set up for the change (Boonstra, 2004). It is thus important to evaluate the safety impact of a proposed organizational change before it can be accepted for implementation. There is, however, a lack of methods for evaluating the safety impact due to organizational change, and there is also a need for developing knowledge in this field.The dissertation hence concerns safety evaluation of organizational change, with the general aim to develop knowledge in the area of safety evaluation of organizational change, and also to develop a method for safety evaluation of organizational change.In the thesis, a literature review is presented which deals with significant parts of three areas relevant for the above aim: organizational change, decision theory, and safety science.The empirical parts of the study can be divided into two parts. The first part is concerned with the identification of the dynamic aspects of organizational change in nuclear technology organizations. This part was performed by collecting and analyzing data from an already implemented organizational change. The data sources were primarily interviews, internal organizational documentation, and one survey.The second part is concerned with the development and application of a method for evaluating the safety impact due to organizational change. This part was performed by departing from an action research framework, and the developed method was applied to two different but related organizational changes in nuclear technology organizations. The results from the second part primarily concerned experiences related to applying the method for safety evaluation.In the light of the answers to the research questions that were set up for the study some important results are presented. One important result is the developed method, validated from an action research perspective. Other important results are the identification of situations that affect the rational decision making process when performing a safety evaluation, and the presentation of some reasons that explains why these situations occur. Other important tentative conclusions, primarily drawn from the literature review of the study, are that there might be an inherent contradiction between common routines for organizational change processes versus risk- and safety analysis, and that there might also be a contradiction between safety culture and the management literature encouragement of risk taking.Abstract(sv) : I avhandlingen studeras säkerhet i samband med organisationsförändringar inom säkerhetskritiska verksamheter, med särskilt fokus på de kärntekniska verksamheterna kraftproduktion samt lagring av använt kärnbränsle.Brister inom säkerhetskritiska verksamheter kan leda till oacceptabla konsekvenser för både människa och miljö, vilket naturligtvis innebär att en minskad säkerhetsnivå på grund av till exempel en organisationsförändring är oönskad. Undersökningar har dock visat att rent generellt så misslyckas organisationsförändringar i cirka 75 % av fallen med att nå de mål som satts upp för förändringen (Boonstra, 2004). Det är därför viktigt att värdera hur säkerheten påverkas innan den föreslagna organisationsförändringen implementeras.Avhandlingen fokuserar sålunda på säkerhetsvärdering av organisations-förändringar, och har som övergripande syfte att utveckla kunskap inom området säkerhetsvärdering av organisationsförändringar.I avhandlingen redovisas en litteraturgenomgång som spänner över tre för syftet relevanta områden; organisationsförändring, beslutsteori samt säkerhetsvetenskap.De empiriska delarna av arbete kan delas upp i två övergripande moment. Det första momentet avser de dynamiska aspekterna av organisationsförändringar vid kärntekniska organisationer. Denna del genomfördes genom att data samlandes in från en redan genomförd organisationsförändring. Detta gjordes framförallt genom att analysera och sammanställa resultaten från flera intervjuer, en stor mängd dokument samt en enkätundersökning.Det andra momentet avser utveckling och tillämpning av en metod för att genomföra säkerhetsvärdering av organisationsförändring. Denna del tog sin utgångspunkt i aktionsforskning, och den utvecklade metoden tillämpades vid två olika men sammanhängande förändringar vid storskaliga kärntekniska organisationer.Mot bakgrund av svaren på de forskningsfrågor som sattes upp för arbetet redovisas ett antal resultat. Ett resultat avser den utvecklade metoden för säkerhetsvärdering, vilken validerats ur ett aktionsforskningsperspektiv. Andra resultat avser identifiering av situationer som påverkar den rationella beslutsprocessen vid säkerhetsvärderingar, samt redovisning av orsaker som kan förklara varför dessa situationer uppstår. En annan intressant tentativ slutsats som kan dras från arbetet är att det kan finnas en inneboende motsägelse mellan vanliga rutiner for organisationsförändringsprocesser samt risk- och säkerhetsanalyser.

Bibtex

@phdthesis{Kahlbom3382,
author = {Ulf Kahlbom},
title = {S{\"a}kerhetsv{\"a}rdering av organisationsf{\"o}r{\"a}ndringar vid storskalig k{\"a}rnteknisk verksamhet: Problem, utmaningar och f{\"o}rslag p{\aa} l{\"o}sning},
isbn = { 978-91-7485-042-0},
year = {2011},
school = {M{\"a}lardalen University},
url = {http://www.ipr.mdu.se/publications/3382-}
}