Utformning av materialförsörjning till monteringslina

Status:

finished

Projektet handlade om att ta fram förslag på ny layout för ett materialflöde på företaget Calix. Calix, som tillverkar bilvärmeprodukter, har utvecklat en ny kupékamin och ville i samband med det ha hjälp med att förbättra materialflödet för den produktgruppen. Eftersom företaget är miljöcertifierat skulle även hållbar utveckling finnas med vid utformandet av förslag.På monteringslinan för de nuvarande kupékaminerna finns problem med materialförsörjningen. Det leder till att mycket tid går åt till att söka efter, hämta och förflytta material. Detta gör att processen blir ineffektiv och montörerna upplever att de saknar arbetsro.Eftersom det inte existerar någon nulägesbeskrivning av hela processen, fanns behov av en studie som beskriver materialflödet för kaminerna inom Calix. En del av förstudien var att ta fram en nulägesanalys och använda den som jämförelsegrund till de förslag som presenteras.Projektets mål var att ta fram förslag på hur ett bra flöde av material till och från linan samt resurseffektivare produktion med avseende på miljö, humankapital och monetärkapital skulle kunna uppnås. Projektet förväntas i förlängningen kunna leda till: • ökad produktivitet • minskning av antalet avbrott i monteringsarbetet • jämnare arbetsbelastning under året • minskat behov av extrapersonal • förbättrad arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt som leder till hållbar utveckling

,

Email:
Room:
Phone: